TERMA DAN SYARAT

Selamat datang ke www.eweinecom.com (“Laman ini”). Terma dan syarat adalah tertakluk di laman ini. Ewein Ecommerce Sdn. Bhd. adalah 89% anak syarikat milik Ewein Berhad dan diperbadankan di Malaysia di bawah nombor pendaftaran 1232780-U.

Dengan melayari laman ini, anda mengesahkan bahawa anda memahami terma dan syarat. Anda perlu meninggalkan laman ini serta merta jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat.

Laman ini berhak untuk menukar, mengubah suai, menambah atau membuang sebahagian terma dan syarat pada bila-bila masa sahaja. Segala perubahan akan berkesan di laman ini tanpa memberikan notis lain. Sila semak terma dan syarat ini dari masa ke semasa. Penggunaan berterusan anda di laman ini selepas perubahan terma dan syarat ini merupakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

PENGUNAAN LAMAN INI

Kandungan yang disediakan dan gambar yang dipaparkan di laman ini semata-mata untuk tujuan maklumat dan ilustrasi. Penyerahan atau pendapat yang dinyatakan di laman ini adalah pendirian individu tersebut sendiri dan mungkin tidak mencerminkan pendapat kami sendiri. Sesetengah servis dan ciri-ciri berkaitan yang tersedia di laman ini mungkin memerlukan pendaftaran atau langganan. Jika anda memilih untuk mendaftar atau melanggan servis atau ciri-ciri berkaitan; anda bersetuju untuk memberikan maklumat yang tepat dan terkini mengenai diri anda, dan segera untuk mengemaskini maklumat tersebut jika terdapat sebarang perubahan. Setiap pengguna di laman ini bertanggungjawab untuk menyimpan kata laluan dan pengenal akaun lain secara selamat dan terkawal. Pemilik akaun adalah sepenuhnya bertanggungjawab untuk segala aktiviti yang berlaku di bawah kata laluan atau akaun tersebut. Laman ini tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung dengan apa cara sekalipun untuk apa-apa kerugian atau kerosakan apa-apa jenis yang ditanggung akibat, atau berkaitan dengan kegagalan anda untuk mematuhi seksyen ini.

PENYERAHAN PENGGUNA

Apa-apa yang anda serahkan di laman ini dan/atau sediakan kepada kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada soalan, ulasan, komen dan cadangan akan menjadi harta tunggal dan eksklusif kami dan tidak akan dikembalikan kepada anda. Sebagai tambahan kepada hak untuk apa-apa penyerahan, apabila anda menyiarkan komen atau ulasan di laman ini, anda juga memberi hak kepada kami untuk menggunakan nama yang anda serahkan, berhubung dengan ulasan, komen atau kandungan lain. Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi orang lain atau menipu mengenai asal apa-apa penyerahan. Kami mungkin, tetapi tidak bertanggungjawab untuk membuang atau mengubah sebarang penyerahan.

PENERIMAAN PESANAN DAN PERLETAKAN TANDA HARGA

Sila ambil perhatian bahawa terdapat kes-kes di mana pesanan anda tidak dapat diproses atas pelbagai sebab. Laman ini berhak untuk menolak atau membatalkan sebarang pesanan atas apa-apa sebab pada bila-bila masa. Anda mungkin diminta untuk mengemukakan pengesahan tambahan atau maklumat, termasuk tetapi tidak terhad kepada nombor telefon dan alamat, sebelum kami menerima pesanan anda. Kami bertekad untuk menyediakan tanda harga yang paling tepat di laman ini kepada pengguna kami; namun begitu, kesalahan masih boleh berlaku, seperti kes di mana harga sesuatu barang tidak dipaparkan dengan betul di laman ini. Oleh itu, kami berhak untung menolak atau membatalkan apa-apa pesanan. Sekiranya sesuatu barang dipapar dengan harga yang salah, kami boleh, atas budi bicara kami, sama ada menghubungi anda untuk memberi arahan atau membatalkan pesanan dan memberitahu anda mengenai pembatalan pesanan anda itu. Kami berhak untuk menolak atau membatalkan sebarang pesanan sama ada pesanan tersebut telah disahkan dan kad kredit atau bank akaun anda telah dikenakan bayaran.

TANDA DAGANG DAN HAK CIPTA

Semua hak harta intelek, sama ada berdaftar atau tidak berdaftar, di laman ini, kandungan maklumat di dalam laman ini dan semua reka bentuk laman sesawang, termasuk, tetapi tidak terhad kepada ujian, grafik, perisian, gambar, video, muzik dan pilihan mereka dan susunan, dan semua kompilasi perisian, kod sumber dan perisian asas akan tetap menjadi hak milik kami. Keseluruhan kandungan laman ini juga dilindungi oleh hak cipta sebagai karya kolektif di bawah undang-undang hak cipta Malaysia dan konvensyen antarabangsa. Semua hak terpelihara.

UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG BERKENAAN

Terma dan syarat ini ditafsirkan dan dikawal di bawah undang-undang di Malaysia. Tertakluk di bawah seksyen timbangtara, setiap pihak dengan ini bersetuju untuk mengemukakan bidang kuasa mahkamah kerajaan Malaysia untuk mengetepikan sebarang bantahan berdasarkan tempat.

TIMBANGTARA

Sebarang kontroversi, tuntutan atau pertikaian yang timbul daripada atau berkaitan dengan terma dan syarat ini akan dirujuk dan akan diselesaikan oleh timbang tara persendirian dan sulit sebelum timbang tara tunggal yang diadakan di Malaysia dalam bahasa English dan di bawah kawalan undang-undang Malaysia. Penimbang tara adalah seseorang yang telah dilatih secara sah dan mempunyai pengalaman dalam teknologi maklumat dan bebas dari mana-mana pihak. Walau apa pun yang dibicarakan, laman ini berhak untuk terus melindungi hak harta intelek dan merahsiakan maklumat melalui bantuan injuksi atau lain-lain bantuan yang adil melalui mahkamah.

PEMBATALAN

Sebagai tambahan kepada apa-apa undang-undang, kami boleh, tanpa memberi notis terlebih dahulu kepada anda, segera menamatkan terma dan syarat atau membatalkan mana-mana atau semua hak anda di bawah terma dan syarat. Selepas penamatan perjanjian ini, anda hendaklah dengan serta-merta menghentikan semua akses dan penggunaan laman ini dan kami akan, sebagai tambahan kepada apa-apa rang undang-undang atau yang lain, segera membatalkan semua kata laluan dan pengenalan akaun yang dikeluarkan kepada anda dan menafikan akses anda dari menggunakan laman ini secara keseluruhan atau sebahagian. Apa-apa penamatan perjanjian ini tidak akan menjejaskan hak dan kewajipan masing-masing (termasuk tanpa had, obligasi pembayaran) pihak-pihak yang timbul sebelum tarikh penamatan. Anda juga bersetuju bahawa laman ini tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana orang lain akibat daripada penggantungan atau penamatan tersebut. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan laman ini atau dengan apa-apa terma, syarat, peraturan, dasar, garis panduan dan rang eksklusif, anda adalah hendaklah menghentikan penggunaan laman ini.

TERMA PENGGUNAAN

 1. Tafsiran
  1. Dalam Syarat-syarat ini:
   "Pembeli" bermaksud orang yang menerima sebut harga Ewein Ecommerce untuk pembekalan barang atau yang memasuki kontrak untuk pembekalan barang dengan Ecommerce Ewein;
   "Syarat" bermaksud terma dan syarat am yang dinyatakan dalam dokumen ini dan (melainkan jika maklumat menyatakan sebaliknya) apa-apa terma dan syarat khas yang dipersetujui secara bertulis antara Pembeli dan Ewein Ecommerce.
   "Kontrak" bermaksud kontrak untuk pembelian dan penjualan barang, walau bagaimanapun terbentuk atau dibuat;
   "Barangan" bermaksud barangan (termasuk apa-apa ansuran barang atau mana-mana bahagian untuk mereka) yang Ewein Ecommerce akan bekalkan mengikut kontrak;
   "Penulisan" termasuk penghantaran faksimile mel elektronik dan cara komunikasi yang boleh dibandingkan.
   "Ewein Ecommerce" bermaksud Ewein Ecommerce Sdn. Bhd., Sebuah syarikat yang berdaftar di Malaysia di bawah nombor pendaftaran 1232780-U dan mempunyai alamat berdaftar di Suite 1-01-02, Menara IJM Land, 1, Lebuh Tunku Kudin 3, 11700 Gelugor, Pulau Pinang, Malaysia.
  2. Sebarang rujukan dalam syarat-syarat ini kepada mana-mana peruntukan undang-undang hendaklah ditafsirkan sebagai sebutan mengenai peruntukan itu sebagaimana yang dipinda yang di peruntukan semula atau dilanjutkan pada masa yang relevan.
  3. Tajuk dalam syarat adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menjejaskan tafsiran mana-mana pihak.
 2. Asas kontrak
  1. Pembekalan barang oleh Ewein Ecommerce kepada pembeli di bawah mana-mana kontrak hendaklah tertakluk kepada syarat-syarat yang akan dikawal oleh kontrak dengan pengecualian apa-apa terma dan syarat lain yang terkandung atau dirujuk dalam mana-mana dokumentasi yang diserahkan oleh pembeli atau surat-menyurat atau di tempat lain atau tersirat oleh amalan perdagangan atau urusan perdagangan.
  2. Data mengenai sejauh mana penghantaran, penampilan, prestasi, dimensi, berat, penggunaan bahan operasi, kos operasi, tidak boleh diubah dan untuk tujuan maklumat sahaja. Dalam memasukkan ke dalam kontrak, pembeli mengakui bahawa ia tidak bergantung kepada dan mengetepikan sebarang tuntutan berdasarkan apa-apa perwakilan atau maklumat yang tidak disahkan.
  3. Tidak ada perubahan kepada syarat-syarat yang akan dinyatakan melainkan dipersetujui secara bertulis antara wakil pembeli sah dan Ewein Ecommerce.
  4. Apa-apa peninggalan kesilapan tipografi atau lain-lain kesilapan dalam apa-apa petikan, invois atau dokumen atau maklumat lain yang dikeluarkan oleh Ewein Ecommerce di laman ini akan dibetulkan tanpa apa-apa liabiliti di pihak Ewein Ecommerce.
  5. Ewein Ecommerce boleh menyediakan kepada pembeli dengan dokumen elektronik seperti invois cukai, resit, nota kredit, nota debit atau apa-apa dokumen lain.
 3. Pesanan dan spesifikasi
  1. Kami menyarankan pembeli pra-tonton dengan teliti dan meneruskan pesanan anda sebelum semak keluar. Sebaik sahaja pesanan telah dihantar oleh Ecommerce Ewemerce, tiada perubahan dan pembatalan pesanan itu dibenarkan melainkan anda menerima komunikasi bertulis kami membenarkan pesanan yang ditukar atau dibatalkan.
  2. Pesanan penerimaan dan penyempurnaan kontrak antara pembeli dan Ewein Ecommerce hanya akan selesai apabila Ecommerce Ecommerce mengeluarkan penghantaran pengesahan barang kepada pembeli.
  3. Kontrak yang selesai tidak boleh diubahsuai atau dibatalkan oleh pembeli kecuali dengan perjanjian secara bertulis Ewein Ecommerce dan atas syarat bahawa pembeli akan menanggung rugi Ewein E-commerce secara penuh terhadap semua kerugian (termasuk kehilangan keuntungan) kos (termasuk kos semua buruh dan bahan digunakan) caj dan perbelanjaan yang rosak yang ditanggung oleh Ewein Ecommerce akibat daripada pengubahsuaian atau pembatalan, mengikut mana-mana yang berkenaan.
 4. Harga
  Harga Barang dan/atau perkhidmatan ditunjukkan dalam nilai Ringgit Malaysia. Harga mungkin tidak termasuk caj penghantaran di mana pembeli bertanggungjawab untuk membayar Ewein E-commerce sebagai tambahan kepada harga. Harga yang dipaparkan sah sehingga dipinda atau dikeluarkan dari laman ini dan tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa.
 5. Syarat pembayaran
  Pembayaran secara tunai (bayar secara tunai selepas penghantaran) hanya terdapat di kawasan Pulau Pinang. Ewein Ecommerce berhak untuk menjadualkan masa penghantaran. Barangan ini hanya akan diserahkan kepada Pembeli apabila pembayaran penuh secara tunai oleh Pembeli.
 6. Penghantaran
  1. Penghantaran barang akan dihantar ke alamat yang dinyatakan oleh pembeli dalam pembelian dan kami tidak akan menerima sebarang perubahan yang dibuat setelah pesanan anda telah dihantar. Oleh itu, kami sangat menyarankan anda untuk memastikan semua butiran alamat penerima anda adalah betul dan tepat sebelum daftar keluar.
  2. Ewein Ecommerce mempunyai hak pada bila-bila masa untuk sub-kontrak semua atau mana-mana kewajipannya untuk penjualan / penghantaran barang kepada pihak lain kerana keputusan dibuat dari semasa ke semasa tanpa memberikan notis yang sama kepada pembeli.
  3. Setelah menerima pesanan anda oleh Ewein Ecommerce, pesanan anda akan dihantar ke alamat penghantaran yang ditentukan secara amnya dalam masa 1-2 hari bekerja.
  4. Kami akan menghubungi anda untuk memastikan masa itu selari dengan anda sebelum penghantaran. Jika tidak, anda akan menerima sama ada slip notis yang menunjukkan bahawa anda boleh memanggil atau e-mel untuk pengaturan semula penghantaran.
  5. Kami mengesyorkan pembeli menyemak dan mengesahkan syarat bungkusan dan item anda dengan teliti sebelum diterima. Jika bungkusan anda dengan jelas menunjukkan tanda-tanda kerosakan atau kebocoran pada masa penghantaran, anda tidak sepatutnya menerimanya dan kembali kepada penghantar tersebut.
 7. Risiko dan keadaan barangan
  1. Risiko kerosakan atau kehilangan barang ditanggung oleh pembeli pada masa penyerahan atau jika pembeli gagal untuk menerima barang tersebut, setelah Ewein Ecommerce telah melakukan penghantaran barang tersebut.
  2. Pembeli bersetuju dengan Ewein Ecommerce bahawa pembeli akan dengan serta-merta memberitahu Ewein E-commerce tentang apa-apa perkara dari semasa ke semasa yang boleh menjejaskan hak milik Ewein Ecommerce kepada barangan dan pembeli akan menyediakan Ewein Ecommerce dengan apa-apa maklumat yang berkaitan dengan barangan sebagaimana yang diperlukan oleh Ewein Ecommerce dari masa ke semasa masa.
  3. Dalam tempoh masa penyerahan barang kepada pembeli (dan dengan syarat barang itu masih ada dan belum dijual) Ewein Ecommerce berhak pada bila-bila masa untuk menuntut pembeli untuk menyerahkan barang kepada Ewein E-commerce dan jika tidak dipatuhi, Ewein Ecommerce berhak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap pembeli untuk menghantarkan barang dan juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi dan semua kos lain termasuk tetapi tidak terhad kepada bayaran guaman terhadap pembeli.
 8. Majuere paksaan
  1. Ewein Ecommerce tidak akan bertanggungjawab kepada pembeli atau jika dianggap melanggar kontrak dengan sebab sebarang kelewatan dalam melaksanakan atau kegagalan untuk melakukan apa-apa kewajipan Ewein Ecommerce jika kelewatan atau kegagalan itu disebabkan oleh apa-apa sebab di sebalik sebab yang munasabah. Perkara-perkara berikut akan dianggap sebagai punca di luar kawalan Ewein Ecommerce:
   • Bencana alam, letupan, banjir, angin ribut, kebakaran atau kemalangan;
   • Perang atau ancaman perang, sabotaj, pemberontakan, gangguan sivil atau permintaan;
   • Gangguan lalu lintas, serangan, perintah kurung, tindakan industri lain atau pertikaian perdagangan (sama ada melibatkan pekerja Ewein Ecommerce atau pihak ketiga);
   • Gangguan operasi seperti bekalan elektrik, sistem pembayaran bank atau penghantaran pos.
  2. Jika mana-mana peristiwa yang dinyatakan seperti di atas terjadi, Ewein Ecommerce mempunyai pilihan sama ada:
   • Menggantung sepenuh atau sebahagian penghantaran jika keadaan sedemikian berterusan;
   • Menamatkan mana-mana Kontrak yang terjejas dengan serta-merta dengan notis bertulis kepada pembeli dan Ewein E-Commerce tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh pembeli.
  3. Jika mana-mana peristiwa yang dinyatakan seperti di atas terjadi, Ewein Ecommerce mempunyai pilihan sama ada:
   • Menggantung sepenuh atau sebahagian penghantaran jika keadaan sedemikian berterusan;
   • Menamatkan mana-mana Kontrak yang terjejas dengan serta-merta dengan notis bertulis kepada pembeli dan Ewein E-Commerce tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh pembeli.
 9. Notis
  Segala notis yang dikehendaki atau dibenarkan akan diberikan dari mana-mana pihak kepada pihak yang lain hendaklah di bawah syarat-syarat di mana hendaklah secara bertulis dan dialamatkan ke Ewein E-commerce, ke pejabat berdaftar atau tempat perniagaan utama dan jika kepada pembeli, ke alamat yang ditetapkan dalam tawaran yang berkaitan untuk pembelian.
 10. Penamatan
  1. Pada atau pada bila-bila masa selepas terjadinya apa-apa peristiwa yang sedang berlaku (10.b) Ewein Ecommerce boleh menghentikan apa-apa barang dalam transit, menangguhkan penghantaran selanjutnya kepada pembeli dan berhak menamatkan kontrak dengan pembeli dengan segera melalui notis bertulis kepada pembeli.
  2. Peristiwa tersebut adalah:
   • Pembeli sedang melanggar tanggungjawab di bawah kontrak;
   • Pembeli meluluskan resolusi untuk penggulungannya atau mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten membuat suatu perintah untuk penggulungan pembubaran;
   • Membuat perintah pentadbiran berhubung dengan pembeli atau pelantikan seorang penerima atau wakil yang memiliki atau menjual mana-mana aset pembeli;
   • Pembeli membuat susunan atau komposisi dengan pemiutangnya secara amnya atau memohon ke mahkamah bidang kuasa yang kompeten untuk perlindungan daripada pemiutangnya.
 11. Umum
  1. Melainkan jika konteksnya dikehendaki sebaliknya, apa-apa istilah atau ungkapan yang digunakan dalam atau diberikan erti tertentu oleh peruntukan hendaklah mempunyai erti yang sama dalam syarat-syarat ini tetapi jika terdapat apa-apa percanggahan antara peruntukan Ewein E-commerce dan syarat-syarat ini, yang terbaru akan diguna pakai.
  2. Tiada pengecualian oleh Ewein E-commerce terhadap sebarang pelanggaran kontrak oleh pembeli akan dianggap sebagai pengecualian pelanggaran berikutnya yang sama dengan apa-apa peruntukan lain.
  3. Jika mana-mana peruntukan syarat-syarat ini dikawal oleh mana-mana pihak berkuasa berwibawa didapati tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan secara keseluruhan atau sebahagiannya di bawah peruntukan lain syarat-syarat ini dan baki peruntukan yang dipersoalkan tidak akan terjeja.
  4. Tiada orang yang bukan pihak kontrak ini (termasuk mana-mana wakil ejen pegawai pekerja atau sub-kontraktor mana-mana pihak) mempunyai hak di bawah kontrak (Hak Pihak Ketiga) untuk menguatkuasakan apa-apa terma kontrak ini yang secara nyata atau dengan niat memberi manfaat kepada orang itu tanpa perjanjian terlebih dahulu secara bertulis daripada pihak berkenaan.
  5. Kontrak ini akan dikawal oleh undang-undang Malaysia dan pembeli bersetuju untuk mengemukakan kepada bidang kuasa tidak eksklusif Mahkamah di Malaysia, sebagaimana diperuntukkan dalam Klausa 11.7.
  6. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam Klausa 11.7, apa-apa pertikaian, kontroversi atau tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan kontrak ini, atau pelanggaran, penamatan atau ketidaksempurnaannya hendaklah diselesaikan melalui timbangtara mengikut Peraturan Timbang Tara bagi Pusat Serantau Kuala Lumpur untuk Timbang Tara (KLR-CA). Tribunal timbang tara hendaklah terdiri daripada penimbang tara tunggal, yang akan dilantik oleh Pengerusi KLRCA. Tempat timbang tara ialah Kuala Lumpur. Apa-apa penganugerahan oleh tribunal timbangtara adalah muktamad dan dipersetujui oleh pihak yang berkenaan.
  7. Berkenaan Fasal 11.6, Ewein E-commerce berhak untuk memulakan prosiding undang-undang mahkamah untuk tujuan melindungi hak harta intelektualnya dan maklumat sulit dengan cara pelepasan injunktif atau lain-lain yang adil.
   Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Kontrak untuk Jualan Barangan Antarabangsa tidak akan terpakai bagi mana-mana Kontrak untuk penjualan Barangan.
   Ewein Ecommerce berhak mengekalkan hak untuk terma dan syarat jualan ini pada bila-bila masa.